Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Vriescheloo

Telefoonnummer

0597 541883

RSIN/Fiscaal nummer

813 612 809

Website adres:

www.loosterkerk.nl

E-mail:

scriba@pkn-vriescheloo

Adres

Dorpsstraat 137

Postcode:

9699PG

Plaats:

Vrierscheloo

Postadres:

Postcode:

Plaats:

A. Algemene gegevens

ANBI

De Protestantse gemeente te Vriescheloo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vriescheloo.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de pagina beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De Protestantse Gemeente te Vriescheloo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland.  Kerkelijke bijdragen zijn binnen de geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Overzicht van baten en lasten

m1
oranjebalk
kerkvanachteren2
oranjebalk1
ANBI gemeente
ANBI diaconie
Welkom
Activiteiten
Onze Kerk
ANBI
Contact

begroting

rekening

rekening

2016

2016

2015

baten

baten onroerende zaken

43.172

40.515

140.445

rentebaten en dividenden

650

684

653

bijdragen levend geld

11.800

10.541

12.610

door te zenden collecten

500

980

994

subsidies en bijdragen

-

100

10.100

totaal baten

56.122

52.820

164.802

lasten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

23.910

10.135

17.229

lasten overige eigendommen en inventarissen

600

427

906

pastoraat

24.110

22.900

20.591

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

1.130

357

211

verplichtingen/bijdragen andere organen

2.750

2.500

2.198

salarissen

3.500

2.911

3.177

kosten beheer en administratie

590

-

414

rentelasten/bankkosten

300

192

626

totaal lasten

56.890

39.423

45.352

Saldo baten - lasten

-768

13.397

45.352

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

streekgemeenten

aandeel in lasten federatie

overige lasten en baten

9500

75097

15059

totaal

-9500

-75097

15059

Resultaat

-10.268

-61.700

134.509

LogoProtestantseKerkkleur
ANBI gemeente ANBI diaconie Welkom Activiteiten Onze Kerk ANBI Contact