m1
oranjebalk
kerkvanachteren2
oranjebalk1
Historie
Toekomst
Begraafplaats
Welkom
Activiteiten
Onze Kerk
ANBI
Contact

Profielschets te beroepen predikant of predikante combinatie PG Bellingwolde, Vriescheloo en Blijham

 

In de uitoefening van het ambt zijn de volgende elementen van belang:

Het uitgaan van de Bijbel als Gods Woord en de daarin vervatte belijdenis van Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer als het hart beschouwen van de verkondiging van het evangelie.

  1. Moet zich thuis voelen in een kerk waarin plek is voor zowel "volleerd" gelovigen als voor twijfelaars, troost- en rustzoekers. Die pluriformiteit ziet als positief punt voor de opbouw van de gemeente en die ruimte en ondersteuning geeft voor de persoonlijke relatie tot God en Jezus.
  2. In begrijpelijke taal kunnen verwoorden wat de hedendaagse mens bezighoudt, aan de kerk bindt en nodig heeft voor de eigen geestelijke ontwikkeling en actualiteit en brede maatschappelijke thema’s kunnen verwerken in de verkondiging.
  3. Het geven van basis- en belijdeniscatechese en het trainen en toerusten van ambtsdragers en gemeenteleden die een taak vervullen binnen de gemeente, alsmede het leiden van gespreksgroepen en het gestalte geven aan andere vormende activiteiten.
  4. Het aanspreekbaar zijn voor zowel ouderen als jeugdigen, in het bijzonder voor mensen in problemen, dezen bijstaan en voor hen opkomen en daarbij samenwerken met andere binnen de gemeenten werkzame functionarissen op het gebied van pastoraat.
  5. Heeft oog voor de zwakkere in de samenleving en wil samen met de diakenen en de gemeente veranderingen in de ‘zorgzame samenleving’ adequaat oppakken.
  6. Samen met de jongeren wegen zoeken om hen bij de kerkelijke gemeente te betrekken en ruimte te geven voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij is het gebruik van nieuwe media belangrijk.
  7. Ruimte bieden voor de dialoog en vernieuwing met respect voor de diversiteit van de kerkelijke tradities.
  8. Openstaan voor samenwerking met andere kerken en kerkelijke groeperingen.
  9. Gedegen kennis van de Kerkorde en ervaring met het samengaan van verschillende gemeenten en een duidelijke visie op gemeente-opbouw en op de manier waarop de samenwerking van de drie gemeenten vorm zou moeten krijgen.

 

De Protestantse Gemeentes zoeken een predikant voor 80% van de werktijd. De verdeling per
gemeente is als volgt: PG Bellingwolde: 50%; PG Blijham: 15%; PG Vriescheloo: 15%

 

Gelet op de financiële situatie van de gemeente wordt ervoor gekozen om een financiële verplichting aan te gaan voor maximaal 8 tot 9 jaar. Dit maakt dat de gemeente met name het oog heeft op een predikant of predikante die in voormelde periode met emeritaat gaat.

 

Persoonlijke kenmerken

 

LogoProtestantseKerkkleur

Bericht van de kerkenraden betreffende een nieuwe predikant.

 

Op 31 oktober jl. hebben de kerkenraden van Bellingwolde , Blijham en Vriescheloo het eindverslag van de beroepingscommissie ontvangen.

In het eindverslag wil de beroepingscommissie unaniem ds Jöhlinger uit Drieborg voordragen als kandidaat predikant voor de combinatie van onze drie gemeenten, die uiteindelijk een federatie zullen gaan vormen.

In de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen in de afgelopen weken hebben de kerkenraden unaniem het advies van de beroepingscommissie omarmd en overgenomen. Als kerkenraden zijn we zeer verheugd met het uitgebrachte advies! De beroepingscommissie heeft in een relatief kort tijdsbestek veel werk op een zorgvuldige wijze verricht.

Conform de procedure willen we u uitnodigen voor een gemeentesamenkomst/gemeente avond waarbij (nader) kennis kan worden gemaakt met ds. Jöhlinger. Aansluitend zal – zoals onze kerkorde verlangt - een stemming of een peiling plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen of u kunt instemmen met het voornemen om ds. Jöhlinger te beroepen.

Deze gemeente avond wordt voor elke gemeente apart georganiseerd

- Voor Bellingwolde donderdag 7 december 20.00 uur Rehoboth

- Voor Blijham: woensdag 6 december 20.00 uur in de kerk

- Voor Vriescheloo: zondag 10 december aansluitend aan de kerkdienst

 

Als kerkenraden zien we u graag terug op één van de gemeente avonden.

Historie Toekomst Begraafplaats Welkom Activiteiten Onze Kerk ANBI Contact